Контакт-центр (0342) 591-104
 
Контакт-центр (0342) 591-104

Актуальная информация

03.02.2020 / 13:13

Повідомлення для акціонерів АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ»

Повідомляємо, що відповідно до положень Закону України «Про депозитарну систему України», Закону України «Про акціонерні товариства» Статутом АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» передбачена можливість повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів через депозитарну систему України.

Повідомлення акціонерів через депозитарну систему України здійснюється у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (рішення НКЦПФР від 07.03.2017р. № 148).

Враховуючи вищевикладене, нагадуємо, що для використання своїх прав за цінними паперами, а саме,  простими іменними акціями АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» та для своєчасного отримання повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів через депозитарну систему України, Вам необхідно звернутися до депозитарної установи АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (з якою АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» було укладено Договір про обслуговування рахунків у цінних паперах власників) для укладення від власного імені Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

адреса: 04070, м. Київ,

вул. Борисоглібська, буд. 5 літера А

Управління депозитарної діяльності

телефон (044) 593-10-36

веб-сайт: https://www.clhs.com.ua